۱۳۹۰ شهریور ۳۱, پنجشنبه

دروغ.؟؟ چه اهمیتی دارد.!نقل میکردند که :  یکنفر رفته بود روی پله های درب ورودی تنها آب انبار روستا ریده بود , کدخدا دستور داد تا اورا آوردند و جلو چشم مردم روستا تا میخورد شلاق زدند , بعد ازش پرسیدند : مگر مرض داشتی که رفتی اونجا ریدی ؟ مگر جا قحطی بود ؟
شلاق خوردی و آبرویت هم رفت , آخه این چه کاری بود کردی ؟ در جواب گفت :  من به آنچه که میخواستم رسیدم ,اگر این کاررا نکرده بودم هیچکس مرا نمی شناخت ,امروز حتی مردم روستا های اطراف هم مرا میشناسند ,  همین که اسم مرا همه جا جار میزنند کافیست ,و بقیه اش هم مهم نیست که... .


برای آقای احمدی نژاد هیچ فرقی نمیکند که چه شکلی  و با چه هزینه ای در رسانه های جهانی مطرح میشود . فقط مهم اینست که مطرح بشود , عکسش , مصاحبه اش , فیلمش را همه دنیا ببینند اینها که چیزی نیست حتی اگر لازم باشد شلوارش را هم توی سازمان ملل در می آورد وتا بحال به آنچه دلخواهش بوده رسیده است و مابقی هم برایش اصلا وابدا مهم نیست .
...............................................................................