۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۲, جمعهرأفت اسلامیآقای رئیس جمهور در جمع فرماندهان نیروی انتظامی گفت: 

با یک مجرم بایستی با قانون برخورد کنیم ، یعنی حتی اگر یک فرد اعدامی باشد ، در مسیر بردن او پای چوبه دار نباید با او تند صحبت کنیم و یا به او ناسزا بگوییم و یا فحاشی کنیم !!

خوب راست میگوید دیگر بنده خدا ، مگر نشنیدید میگویند بی دست و پاها رو ول کنید دست و پادارها رو بگیرید ، یک نفر اعدامی فلک زده که دارند میبرندش پای چوبه دار تا چند دقیقه دیگر میخواهد بالای دار برای جمعیت مشتاق !! بندری برقصد چیزی برایش نمانده که شما بهش فحش و ناسزا هم بگویید ، بگذارید آخرعمری با اعصاب راحت جانش را بدهد برود پی کارش ، با لبخند ،  دراین جور جاها باید رافت اسلامی بخرج داد ، قانون اسلامی را باید رعایت کرد.
شما نیروی انتظامی وظیفه سنگینی به عهده دارید ، باید بروید زندان اوین ، اینهم کلید ، یک لشکر آدم گردن کلفت انجا خوابیده اند و مفت میخورند و می خوابند ، بریزید سرشان با مشت و لگد و باتوم چک و پوزشان را به هم بدوزید ، هر چه ناسزا ولیچار و فحش ناموسی خواهر مادر بلدید نثارشان کنید ، پار و پتنگشان را بریزید به هم ، با لبخند !!...... یا مثلاً کوی دانشگاه ، هرچه ارازل و اوباش و سوسول توی مملکت هست جمع شده اند انجا به خیال خودشان چیز فهم شده اند ، پدرشان در بیاورید بزنید ، بکشید ، خراب کنید ، از بالای ساختمان پرتشان کنید پایین ، اموالشان را به آتش بکشید ، اگر در باز نکردند کلید هست  ، امام همیشه می فرمود ما هرچه می کشیم ازدست همین دانشگاه است ، ولی فقط رافت اسلامی یادتان نرود ، اما مواظب باشید مبادا یکوقت ریش تراشی چیزی بدزدید و اگرخدای نکرده کسی از شما تا انجا که قانون اسلام معین کرده پا فراتر بگذارد و یک دستگاه ریش تراش بدزدد ، وای به حالش ، خشتکش را سرش عمامه کنید ، ما بنا نداریم کسی از انجا که قانون معین کرده پا فراتر بگذارد ، عزیزان مراقب باشید !!

..............................................