۱۳۹۱ اسفند ۱۶, چهارشنبه
وانکه خوابش بهتر از بیداری است!

یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید : از عبادت ها کدام  فاضل تر است ؟
گفت ، ترا خواب نیمروز ، تا در آن یک نفس خلق را نیازاری

ظالمي را خفته ديدم نيمروز
گفتم اين فتنه است ، خوابش برده به

وانكه خوابش بهتر از بيداري است
انچنان بد زندگاني ، مرده به 
گلستان سعدی
.......................................................................


هیچ نظری موجود نیست: