۱۳۸۹ مرداد ۱۰, یکشنبه


امروز, در این "باغ بی برگی " خفتن میوه سربه گردونسای دیگری را در تابوت پست خاک , به سوگ می نشینیم
-محمد نوری دیگر نمی خواند ولی,
صدای گرمش ,همیشه در گوشمان ویادش همیشه در خاطرمان زنده خواهد ماند.
-----------------------------------------------------------------------------

هیچ نظری موجود نیست: